Bơm Hanil – Hút giếng khan PC 456

4.300.000  3.800.000